Mitropolija

Pod nazivom Mitropolija, podrazumevaju se ostaci crkve i konaka, smešteni u uvali, u podnožju Malog i Velikog Vukana.

Crkva je bila trikonhalne osnove, upisanog krsta sa kupolom i polukružnom apsidom na istoku. Zidana je od lomljenog kamena u krečnom malteru, a noseći elementi su zidani od pritesanog kamena. Prostor naosa od oltarskog dela odvajala je kamena pregrada. U jugoistočnom-delu priprate otkrivena je nadgrobna ploča. Nađeno je nekoliko komada dekorativne kamene plastike, a na podu spoljašnje priprate delovi velike, kamene rozete.

U severnom delu kompleksa sačuvani su i ostaci prvobitnog živopisa, kao i većeg konaka.

Tokom istraživanja, od 1979. do 1981. godine kada su sprovedeni restauratorski i konzeravtorski radovi čitavog kompleksa, u crkvi je pronađeno osam grobova, koji po svom položaju upućuju na pretpostavku da su tu bili sahranjeni ktitori crkve sa svojom decom. Sačuvani i konzervirani ostaci prvobitnog živopisa, upućuju na majstora koji je bio pod uticajem ohridskog fresko-slikarstva s kraja XIV veka, što je bilo karakteristično za vlasteoske zadužbine istočne Srbije.