Crkva Bogorodice Prečiste

Oko 100 m istočno od Mitropolije iznad izvora “Ladne vode“ nalazi se crkva, koja je kao najmanji sakralni objekat te namene u Gornjačkoj klisuri, dobila naziv „Mala crkva“. Crkva je građena i živopisana u periodu oko 1320-1452. godine. Patron crkve je Bogorodica Prečista. U celini su arheološki istraženi unutrašnjost crkve i neposredna okolina. Uporedo su rađeni konzervatorski i restauratorski radovi. Crkva je u osnovi jednobrodna građevina, sa polukružnom oltarskom apsidom, naosom i pripratom na zapadnoj strani. Naos je od oltarskog prostora odvojen zidanim ikonostasom. Umesto kupole, iznad naosa uzdizao se poluobličasti svod. Na zidovima su očuvani delovi živopisa nastali tokom druge polovine 14. veka. U naosu crkve otkriveno je osam grobova i četiri nadgrobne ploče sa natpisima.

Sažimanjem podataka sa nadgrobnih ploča istraživači su ustanovilii da su tu sahranjeni ktitori crkve – važne i značajne ličnosti, koji su vladali ovim prostorom pre Lazara Hrebeljanovića. Tako, na osnovu epitafa, znamo da su gospodari Ždrela od polovine 14. veka bili Desisalići.